За проекта

Проектната инициатива "Благотворна готварница" се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Националната програма за младежта 2011-2015, подпрограма "Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи". Тя е разработка на доброволците от „Потребителски онлайн-център Умение” и Доброволческа работилница за идеи и изкуство, които обединяват своите усилия с РЗИ-Ямбол в популяризирането на доброволчеството чрез нестандартни методи на неформално образование. Фокусът този път е поставен върху зравословното хранене на млади хора на възраст от 15 до 29 години от семейства в тежко икономическо положение, включително и към младежи от ромски произход. Чрез поредица от инициативи доброволците ще обучат тези млади хора (в това число и млади родители) да планират оптимално семейния си бюджет и да си осигуряват ежедневно домашна здравословна храна. Въздействие при избора на темата оказаха анкетите и консултациите на граждани от доброволците от „Потребителски онлайн център Умение”, както и тревожните констатации на Националния център по обществено здраве и анализи за повишаване на случаите на затлъстяване, анорексия и булемия сред младите хора в България. Проектната идея изцяло кореспондира с основните и специфични цели на Националната програма за младежта, подпрограма „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”, тъй като е насочена към: Популяризиране на ценностите на доброволния труд чрез иновативни подходи за разпространение и удостоверяване опита на доброволците от „Потребителски онлайн-център Умение” и Доброволческа работилница за идеи и изкуство; Прилагане на формите на неформалното образование за придобиване знания, умения и опит от ученици, студенти и родители на възраст до 29 години в сферата на доброволчеството и здравословния начин на живот в условия на икономическа криза; Организиране и провеждане на доброволчески инициативи, насочени към популяризиране на кампанията на Съвета на Европа „Език без омраза” чрез групова работа на млади хора от различни етноси и социален статус; Разработване и осъществяване от младите доброволци на атрактивни обучения, уъркшопове, флашмобове и  брейн-сторм акции; Подкрепа на кампании за набиране на нови доброволци към „Умение-2003” и инициативи за популяризиране на потребителските права сред младите хора; Възпитание в дух на толерантност и преодоляване на езика на омразата сред младите хора от различните етноси чрез включването им в екипни дейности; Повишаване на обществената информираност и медийната грамотност на младите хора чрез контактите им с журналисти; Застъпничество и промотиране на правата на уязвимите групи сред представители на бизнеса (търговци и производители); Активиране на гражданското общество за участие и подкрепа на доброволчески дейности. 


Обща продължителност на проекта
 6 / шест месеца
Начална дата на дейностите
 01 / 01 / 2014
Крайна дата на дейностите
 30/06 / 2015
  
Обща стойност на проекта
 7375 лева
Очаквано финансиране по програмата
 7297 лева
Собствен принос
 78 лева

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да се стимулират младите хора в тежко икономическо положение да повишат своите социални умения чрез доброволческа дейност и да придобият лична отговорност за здравословно хранене на себе си и своите деца, като се приложи иновативна обучителна програма за работа с млади доброволци. Специфичните цели на проекта са:
- подобряване качеството на живот и реализация на младите хора чрез прилагане на устойчив модел от иновативни практики за набиране, обучение, мотивиране и оценка на млади доброволци, както и за признаване на постиженията им;
- обществено признаване на знанията, опита, креативността и доброволческия труд на младите хора, като активна гражданска позиция и обществено-полезна дейност; 
- насърчаване на младежката активност и увеличаване броя на доброволците към „Умение-2003”;
- осигуряване на ефективен достъп до информация и консултиране на младите хора, в това число и от малките населени места, по защита на своите права на потребители, на добро здраве, на чиста околната среда; 
- придобиване на способност от младите хора за оптимално планиране на семейния бюджет и разхода на хранителни ресурси;
- създаване на положителна нагласа и насърчаване на здравословни хранителни навици у младите хора, които те да запазят и като възрастни;
- привличане на общественото внимание върху проблема със затлъстяването при младите хора и липсата на здравословни хранителни навици и култура;
- намаляване на социалната изолация чрез създаване на нови контакти и приятелства между млади хора различен социален статус – млади родители, ученици и студенти от нерискови и рискови семейства, бивши възпитаници на социални институции, безработни млади хора и др.
- подпомагане на процеса за промяна на стереотипите у младите хора и стимулиране на толерантността и съпричастността към „различните”;
- създаване на среда за споделяне, диалогичност и учене през целия живот, съобразено с условията на икономиката и потребностите на младите хора.  

ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Дейност 1 Популяризиране на проекта
- изработка на транспарант по проекта
- организиране и провеждане на встъпителна пресконференция
- създаване и поддържане на специализирана секция по проекта в блога на „Умение-2003”и в „Потребителски онлайн-център Умение”
- създаване и поддържане на Facebook страница по проекта
- организиране на флашмоб в търговски обекти и разпространение на 200 бр. информационни „ветрила” на потребителя по повод Международния ден за защита на потребителите – 15 март с логото на Националната програма за младежта, на Министерството на младежта и спорта и информация за проекта
- отпечатване и разпространение на общо 15 бр. плакати за 3 Благотворни готварници на открито в общините Ямбол, Тунджа и Болярово с логото на Националната програма за младежта, на Министерството на младежта и спорта и информация за проекта
- организиране и провеждане на заключителна пресконференция по проекта

Дейност 2   Двудневен обучителен тренинг на тема „Здравословен кодекс на доброволеца”  
Целта на обучителния тренинг, който ще се проведе през първия месец в мотел „Екатерина” в село Веселиново, община Тунджа, е да се запознаят участниците в проекта с целите и предвидените дейности на инициативата, както и да придобият първоначални умения като консултанти по права на потребителя и здравословен начин на живот на доброволеца, което впоследствие да прилагат в работата си с други млади хора. Темите, по които младите хора ще дискутират, подпомагани от двама фасилитатори са: „Кантар за доброволчество” (за ценностите на доброволчеството), „Навиците, които ми подуват корема” (за вредните хранителни навици сред младите хора), „Какво ще сготвим”, „Тайните на готвача”, „Организация и безопасност в моята кухня”, „Тихите отрови в нашата храна”, „Как да се оплачем ефективно?” , „Предай ритъма” (за придобиване на умения за работа с младежи, семейства и младежки групи по проблемите с нездравословното хранене), Посещение на мандра „Български йогурт”, „Икономично портмоне за здраве” (за правилно разпределяне на семейния бюджет за храна), „Закуски за къмпинг”. 

Дейност 3 Домашен брейн-сторм маратон с доброволци
Инициативата предвижда участници в проекта и доброволците от „Потребителски онлайн-център Умение” и Доброволческата работилница за идеи и изкуство да приготвят заедно икономични ястия в домовете на самите участници или доброволци. Предвижда се да се проведат общо 9 такива брейн-сторм маратона в общините Ямбол, Болярово и Тунджа, в които участниците ще имат възможност сами да подберат качествена стока на ниска цена и да приготви с нея вкусно и здравословно ястие.

Дейност 4    Благотворни готварници на открито 
През месец май ще се проведат Благотворни готварници на открито в общините Ямбол, Тунджа и Болярово, по време на които преките участници в проекта ще представят на практика пред местните общности научените рецепти за икономични ястия. Основната цел на планираните прояви е да се популяризират усвоените от младите доброволци умения пред обществеността и да се засили общественото внимание по проблемите със случаите на затлъстяване, анорексия и булемия сред младите хора в България. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Вашият отзив за нашата дейност ни помага да подобрим работата си. Благодарим!